Нашите състезатели

Мият Дюришич

Възраст до 10 години

Новини

14.05.2021 г.

ПОКАНА за ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл.26 ЗЮЛНЦ и Решение от заседание на УС от 11.05.2021г. Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел Спортен клуб по шахмат „Плевен ХХІ“ свиква Общо събрание на членовете на 16.06.2021г. (сряда) в 18.00 ч. в залата на клуба с адрес гр. Плевен, бул. Скобелев 20 , при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на клуба за 2020 г.
2. Годишен финансов отчет за 2020г.
3. Промени в състава на Управителния съвет и Контролния съвет на клуба
4. Разни.


На основание чл.27 от ЗЮЛНЦ:
(1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове или техни пълномощници.
(2) При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.
Писмените материали, свързани с Дневния ред на заседанието на Общото събрание, са на разположение в клуба с адрес гр. Плевен, бул. Скобелев 20

Свикването на Общото събрание се извършва чрез обява в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, поставяне на настоящата покана на таблото за обявления в помещението на клуба и публикуване на сайта на клуба www.pleven21.com.

Поканваме Ви да присъствате на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

От Управителния съвет